Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konania

Výberové konania

Výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľ školyVytlačiť
 

Obec ZalužiceOBEC ZALUŽICE ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou v Zalužiciach vyhlasuje dňom 08. októbra 2019 v zmysle ustanovení § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie
riaditeľa školy
Základnej školy s materskou školou v Zalužiciach
072 34 Zalužice 450

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu ( v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov):

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa študijného odboru pre príslušný druh a typ školy,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • vykonanie prvej atestácie (resp. prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady).

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a znalosť príslušnej legislatívy,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

 • prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhradnej formy,
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja pre príslušnú základnú školu,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním a použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7, písm. a) až c) a e) a ods. 8 písm. a) a c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • údaje k preukázaniu bezúhonnosti.

 

Termín podania prihlášky do: 15. novembra 2019

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu zriaďovateľa: Obec Zalužice, Obecný úrad č. 270 072 34 Zalužice. Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa a označenie: „Výberové konanie ZŠ – neotvárať !“

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

 


 
 

Výberové konanie na obsadenie pozície hlavný kontrolór obceVytlačiť
 

Obec ZalužiceObec Zalužice uznesením č. 75/2019 zo dňa 09.09.2019 vyhlasuje výberové konanie na funkciu

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE ZALUŽICE

v súlade s §18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Zalužice (úväzok 0,15) musí spĺňať:

1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • najmenej 3 roky praxe vo verejnej alebo štátnej správe.

 

2. Všeobecné podmienky

 • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov, je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému podáva správu o svojej činnosti,
 • zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným,
 • funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, príp. v inom kontrolnom orgáne obce,
 • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce,

preveruje:

 •  tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
 •  opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce,
 •  daňové nedoplatky,

vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením,
 • k možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií,
 • výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu.

 

3. Náležitosti písomnej prihlášky

 • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
 • kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích kurzov a školení,
 • čestné prehlásenie o odbornej praxi,
 • čestné prehlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle §14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra obce.

 

4. Spôsob doručenia prihlášky

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Zalužice zašle alebo osobne doručí písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami do 15.11.2019 do 12:00 hodiny na adresu:

Obec Zalužice
072 34 Zalužice 270

v uzatvorenej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ!“

 

5. Deň voľby hlavného kontrolóra obce Zalužice a deň nástupu do práce

 • Deň voľby hlavného kontrolóra obce Zalužice sa vykoná na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.11.2019,
 • Deň nástupu do zamestnania od 01.01.2020.

 

 


 
 

Výberové konanie na obsadenie pozície mzdový účtovník Vytlačiť
 

Obec ZalužiceObec Zalužice v súlade s ust. §6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Zalužiciach na pozíciu mzdový účtovník/referent.

 

 

 

 

 

 

Názov pracovného miesta: mzdový účtovník/referent

Výkon práce: Obecný úrad v Zalužiciach

Charakteristika pracovného miesta:

 • samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva obecného úradu, agenda miezd
 • spracovanie uzávierky, finančných výkazov a daňových priznaní
 • zabezpečovanie dodržiavania účtovných termínov

Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok 1,0

Kvalifikačné predpoklady: Úplne stredné odborné vzdelanie – ekonomického smeru, účtovníctvo alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania

Kritéria a požiadavky:

 • ovládanie podvojného účtovníctva – so zameraním na verejnú správu
 • účtovníctvo v rozpočtových a príspevkových organizáciách
 • znalosť účtovných a daňových zákonov
 • zákon o majetku obcí a obecnom zriadení
 • zákon o finančnej kontrole
 • zákon o účtovníctve
 • zákon 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Prax: v oblasti účtovníctva personálnej agendy – min. 3 roky. Výhodou je znalosť ekonomiky a účtovníctva rozpočtových organizácií.

Osobné predpoklady: bezúhonnosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť a rozhodnosť, zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov, ochota pracovať so zvýšeným nasadením

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • štruktúrovaný životopis
 • úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • kópia dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
 • výpis z registra trestov – originál nie starší ako 3 mesiace
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania poštou alebo osobne na Obecný úrad v Zalužiciach 270, 072 34 Zalužice najneskôr do 15.11.2019 do 12:00 hod. s označením „Výberové konanie – Mzdový účtovník – neotvárať!

Uchádzač o pracovnú pozíciu – mzdový účtovník/ referent po splnení podmienok podania žiadosti a povinných dokladov k nej bude pozvaný na pohovor.

Dátum možného nástupu: 01.01.2020

Obec si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov.

 

Kontakt: Mgr. Gabriel Viňanský
Telefón: 056/6886531
e-mail.: zaluzice@minet.sk 


 
 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka