Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá a dokumenty na stiahnutie

Podateľňa, informácie

Správne poplatky
 Správne poplatky.pdf (38.9 kB) (38.9 kB)

Povinne zverejňované informácie v zmysle zákona č. 211:2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 Povinne zverejňované informácie v zmysle zákona č. 211:2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  a o zmene a doplnení niektorých zákonov ..pdf (59 kB) (59 kB)

Pripomienky a pozmeňovacie návrhy k všeobecne záväznému nariadeniu o
 pripomienky_a_pozmen--780-ovacie_na--769-vrhy_k_vs--780-eobecne_za--769-va--776-zne--769-mu_nariadeniu_o_.pdf (38.1 kB) (38.1 kB)

Pripomienky a pozmeňovacie návrhy k všeobecne záväznému nariadeniu o
 pripomienky_a_pozmen--780-ovacie_na--769-vrhy_k_vs--780-eobecne_za--769-va--776-zne--769-mu_nariadeniu_o_.DOCX (12.1 kB) (12.1 kB)

Záznam z telefonicky podanej sťažnosti, z podanej sťažnosti formou e-mailovej správy
 za--769-znam_z_telefonicky_podanej_st--780-az--780-nosti-_z_podanej_st--780-az--780-nosti_formou_e-mailovej_spra--769-vy.pdf (78.9 kB) (78.9 kB)

Záznam z telefonicky podanej sťažnosti, z podanej sťažnosti formou e-mailovej správy
 za--769-znam_z_telefonicky_podanej_st--780-az--780-nosti-_z_podanej_st--780-az--780-nosti_formou_e-mailovej_spra--769-vy.DOCX (14.9 kB) (14.9 kB)

Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č.211:2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
 z--780-iadost--780-__o_poskytnutie_informa--769-cie_podl--780-a_za--769-kona_nr_sr_c--780-.211-2000_z._z._o_slobodnom_pri--769-stupe_k_informa--769.pdf (64.8 kB) (64.8 kB)

Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č.211:2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
 z--780-iadost--780-__o_poskytnutie_informa--769-cie_podl--780-a_za--769-kona_nr_sr_c--780-.211-2000_z._z._o_slobodnom_pri--769-stupe_k_informa--769.DOCX (13 kB) (13 kB)

Evidencia obyvateľov

Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 Návrh na zrušenie trvalého pobytu.pdf (56 kB) (56 kB)

Doklady potrebné pri prihlásení na trvalý pobyt
 Pri evidencii obyvateľstva.pdf (29.4 kB) (29.4 kB)

Sadzobník správnych poplatkov
 Správne poplatky.pdf (19.5 kB) (19.5 kB)

Žiadosť o vydanie voličského / hlasovacieho preukazu na voľby / referendum
 ziadost_o_vydanie_volicskeho-hlasovacieho_preukazu.pdf (39.1 kB) (39.1 kB)

Žiadosť o vydanie voličského / hlasovacieho preukazu na voľby / referendum
 Žiadosť_o_vydanie_voličského-hlasovacieho_preukazu.DOCX (12.3 kB) (12.3 kB)

Stavebná agenda

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia
 z--780-iadost--780-_o_stavebne--769-_povolenie.rtf_111.9_kb_111.9_kb____z--780-iadost--780-_o_vydanie_u--769-zemne--769-ho_rozhodnutia_.pdf (65.4 kB) (65.4 kB)

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia
 z--780-iadost--780-_o_stavebne--769-_povolenie.rtf_111.9_kb_111.9_kb____z--780-iadost--780-_o_vydanie_u--769-zemne--769-ho_rozhodnutia_.DOCX (19.4 kB) (19.4 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 na--769-vrh_na_vydanie_kolaudac--780-ne--769-ho_rozhodnutia_.pdf (91.5 kB) (91.5 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 na--769-vrh_na_vydanie_kolaudac--780-ne--769-ho_rozhodnutia_.DOCX (15.6 kB) (15.6 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 na--769-vrh_na_vydanie_u--769-zemne--769-ho_rozhodnutia.pdf (110.5 kB) (110.5 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 na--769-vrh_na_vydanie_u--769-zemne--769-ho_rozhodnutia.DOCX (19.3 kB) (19.3 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 ohla--769-senie_drobnej_stavby.pdf (84.1 kB) (84.1 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 ohla--769-senie_drobnej_stavby.DOCX (15.8 kB) (15.8 kB)

Ohlásenie stavebných úprav
 ohla--769-senie_stavebny--769-ch_u--769-prav.pdf (95 kB) (95 kB)

Ohlásenie stavebných úprav
 ohla--769-senie_stavebny--769-ch_u--769-prav.DOCX (28.7 kB) (28.7 kB)

Správne poplatky
 Správne poplatky.pdf (94.6 kB) (94.6 kB)

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
 z--780-iadost--780-_o_dodatoc--780-ne--769-_povolenie_stavby_.pdf (112.2 kB) (112.2 kB)

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
 z--780-iadost--780-_o_dodatoc--780-ne--769-_povolenie_stavby_.DOCX (25.8 kB) (25.8 kB)

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia
 z--780-iadost--780-_o_povolenie_informac--780-ne--769-ho-_reklamne--769-ho_a_propagac--780-ne--769-ho_zariadenia.pdf (145.4 kB) (145.4 kB)

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia
 z--780-iadost--780-_o_povolenie_informac--780-ne--769-ho-_reklamne--769-ho_a_propagac--780-ne--769-ho_zariadenia.DOCX (18.8 kB) (18.8 kB)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 z--780-iadost--780-_o_povolenie_odstra--769-nenia_stavby.pdf (102 kB) (102 kB)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 z--780-iadost--780-_o_povolenie_odstra--769-nenia_stavby.DOCX (23.9 kB) (23.9 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny pred jej dokončením
 z--780-iadost--780-_o_povolenie_zmeny_pred_jej_dokonc--780-eni--769-m.pdf (93.4 kB) (93.4 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny pred jej dokončením
 z--780-iadost--780-_o_povolenie_zmeny_pred_jej_dokonc--780-eni--769-m.DOCX (15.5 kB) (15.5 kB)

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla stavbe
 z--780-iadost--780-_o_pridelenie_su--769-pisne--769-ho_c--780-i--769-sla_stavbe.pdf (69.8 kB) (69.8 kB)

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla stavbe
 z--780-iadost--780-_o_pridelenie_su--769-pisne--769-ho_c--780-i--769-sla_stavbe.DOCX (14 kB) (14 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie
 z--780-iadost--780-_o_stavebne--769-_povolenie.pdf (117.2 kB) (117.2 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie
 z--780-iadost--780-_o_stavebne--769-_povolenie.DOCX (25.1 kB) (25.1 kB)

Žiadosť o zmenu v užívaní stavby
 z--780-iadost--780-_o_zmenu_v_uz--780-i--769-vani--769-_stavby.pdf (93.9 kB) (93.9 kB)

Žiadosť o zmenu v užívaní stavby
 z--780-iadost--780-_o_zmenu_v_uz--780-i--769-vani--769-_stavby.DOCX (15.8 kB) (15.8 kB)

Ohlásenie stavebných úprav - Manuál pre vyplnenie a predloženie žiadosti
 manuál osú.pdf (43 kB) (43 kB)

Ohlásenie drobnej stavby - Manuál pre vyplnenie a predloženie žiadosti
 manuál ods.pdf (47.1 kB) (47.1 kB)

Vzdanie sa odvolania
 Vzdanie sa odvolania.pdf (306.3 kB) (306.3 kB)

Matričná agenda

Oznámenie po rozvode o prijatí skoršieho priezviska
 Oznámenie po rozvode o prijatí skoršieho priezviska.pdf (41.9 kB) (41.9 kB)

Oznámenie po rozvode o prijatí skoršieho priezviska
 Oznámenie po rozvode o prijatí skoršieho priezviska.pdf (41.1 kB) (41.1 kB)

Pri uzatvorení manželstva
 Pri uzatvorení manželstva.pdf (35.8 kB) (35.8 kB)

Pri narodení dieťaťa
 Narodenie dieťaťa.pdf (57.2 kB) (57.2 kB)

Pri úmrtí občana
 Pri úmrtí občana.pdf (27.5 kB) (27.5 kB)

Pri späťvzatí priezviska po rozvode manželstva
 Pri späťvzatí priezviska po rozvode manželstva.pdf (30.1 kB) (30.1 kB)

Správne poplatky
 Správne poplatky.pdf (84.7 kB) (84.7 kB)

Životné prostredie

Manuál pre vyplnenie a predloženie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa
 Manuál pre vyplnenie a predloženie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa.pdf (56.9 kB) (56.9 kB)

Správne poplatky
 Správne poplatky.pdf (51.8 kB) (51.8 kB)

Žiadosť o udelenie súhlasu na povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Žiadosť o udelenie súhlasu na povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf (49.3 kB) (49.3 kB)

49.34kB
0%

Žiadosť o udelenie súhlasu na užívanie malého zroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky
 Žiadosť o udelenie súhlasu na užívanie malého zroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky.pdf (40.1 kB) (40.1 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.pdf (50.5 kB) (50.5 kB)

Sociálna pomoc

Žiadosť o sociálnu pomoc
 ziadost_soc_pomoc_2017.pdf (313.4 kB) (313.4 kB)

Žiadosť o sociálnu pomoc
 ziadost_soc_pomoc_2017.docx (33.1 kB) (33.1 kB)

Tlačiva odpady

Žiadosť o nálepku naviac na KUKA nádobu
 Žiadosť o nálepku naviac na KUKA nádobu.pdf (193.4 kB) (193.4 kB)

Čestné prehlasenie k úľave_odpusteniu poplatku za komunálne odp
 Čestné prehlasenie k úľave_odpusteniu poplatku za komunálne odp.pdf (225.9 kB) (225.9 kB)

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

webygroup
ÚvodÚvodná stránka