Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľ školyVytlačiť
 

Obec ZalužiceOBEC ZALUŽICE ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou v Zalužiciach vyhlasuje dňom 08. októbra 2019 v zmysle ustanovení § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie
riaditeľa školy
Základnej školy s materskou školou v Zalužiciach
072 34 Zalužice 450

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu ( v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov):

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa študijného odboru pre príslušný druh a typ školy,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • vykonanie prvej atestácie (resp. prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady).

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a znalosť príslušnej legislatívy,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

 • prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhradnej formy,
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja pre príslušnú základnú školu,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním a použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7, písm. a) až c) a e) a ods. 8 písm. a) a c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • údaje k preukázaniu bezúhonnosti.

 

Termín podania prihlášky do: 15. novembra 2019

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu zriaďovateľa: Obec Zalužice, Obecný úrad č. 270 072 34 Zalužice. Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa a označenie: „Výberové konanie ZŠ – neotvárať !“

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

 


 
 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka