Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie na obsadenie pozície hlavný kontrolór obceVytlačiť
 

Obec ZalužiceObec Zalužice uznesením č. 75/2019 zo dňa 09.09.2019 vyhlasuje výberové konanie na funkciu

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE ZALUŽICE

v súlade s §18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Zalužice (úväzok 0,15) musí spĺňať:

1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • najmenej 3 roky praxe vo verejnej alebo štátnej správe.

 

2. Všeobecné podmienky

 • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov, je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému podáva správu o svojej činnosti,
 • zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným,
 • funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, príp. v inom kontrolnom orgáne obce,
 • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce,

preveruje:

 •  tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
 •  opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce,
 •  daňové nedoplatky,

vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením,
 • k možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií,
 • výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu.

 

3. Náležitosti písomnej prihlášky

 • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
 • kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích kurzov a školení,
 • čestné prehlásenie o odbornej praxi,
 • čestné prehlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle §14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra obce.

 

4. Spôsob doručenia prihlášky

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Zalužice zašle alebo osobne doručí písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami do 15.11.2019 do 12:00 hodiny na adresu:

Obec Zalužice
072 34 Zalužice 270

v uzatvorenej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ!“

 

5. Deň voľby hlavného kontrolóra obce Zalužice a deň nástupu do práce

 • Deň voľby hlavného kontrolóra obce Zalužice sa vykoná na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.11.2019,
 • Deň nástupu do zamestnania od 01.01.2020.

 

 


 
 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka