Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kompetencie a poskytovane služby

Matrika

 • Zápis narodenia dieťaťa (narodené na území matričného obvodu Zalužice)
 • Zápis uzavretia manželstva a s tým spojená sobášna agenda
 • Zápis úmrtia a s tým spojená úmrtna agenda
 • Organizovanie občianských obradov
 • Nazeranie do matriky a výpis z matriky
 • Oznamovacia činnosť
 • Štatistické hlásenie

 

Obecné kompetencie

 • Overovanie listín
 • Overovanie podpisov
 • Podávanie sťažností a petícií
 • Správa cintorínov - prenájom hrobových miest
 • Evidencia obyvateľstva
 • Vyrúbenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Stavebný úrad v prenesenom výkone štátnej správy

 • Stavebné povolenia
 • Kolaudačné rozhodnutia
 • Ohlásenia drobných stavebných úprav
 • Ohlásenia drobných stavieb
 • Ohlásenia udržiavacích prác
 • Povolenia - reklamné plochy

 

Životné prostredie

 • Povolenie na výrub drevín
 • Súhlas na užívanie malých zdrojov znečistenia ovzdušia

 

Spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

 • Aktivačná činnosť
 • Dobrovoľnícka činnosť
 • Absolventská prax

 

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

č. 211/2000 je jednou z možností ako získavať informácie z prostredia orgánov verejnej správy.

Spôsob vybavenia žiadosti:

 • a) ústne - osobne, telefonicky
 • b) osobne nahliadnutím do príslušného spisu, umožnením vyhotovenia výpisu, opisu alebo kópie dokumentu, ak sú požadované informácie v elektronickej podobe, alebo umožnením ich skopírovania na technický nosič dát
 • c) písomne - oznámením poštou, faxom, elektronickou poštou (e-mail) alebo zaslaním vyhotovenej kópie, výpisu, nosiča dát

 

Žiadosť musí obsahovať:

 • a) komu je určená
 • b) meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu pobytu alebo sídlo
 • c) ktorých informácií sa týka
 • d) spôsob, akým sa sprístupnenie navrhuje
 • e) musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom
 • Spôsoby podania žiadosti
 • a) písomne ako poštovú zásielku na adresu: Obec Zalužice, 072 34 Zalužice 207
 • b) písomne osobným doručením do podateľne
 • c) faxom na čísle: 056/6471230
 • d) elektronickou poštou na adresu: podatelna@zaluzice.sk

 

Žiadosť sa vybavuje bez zbytočného odkladu najneskôr však do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti. V závažných prípadoch môže obec ako povinná osoba predĺžiť lehotu na vybavenie najviac však o 8 pracovných dní ( § 17 info zákona ). Predĺženie lehoty však povinná osoba musí oznámiť žiadateľovi bezodkladne pričom musí uviesť aj dôvody predĺženia lehoty.


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka