Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kompetencie a poskytovane služby

Matrika

  • Zápis narodenia dieťaťa (narodené na území matričného obvodu Zalužice)
  • Zápis uzavretia manželstva a s tým spojená sobášna agenda
  • Zápis úmrtia a s tým spojená úmrtna agenda
  • Organizovanie občianských obradov
  • Nazeranie do matriky a výpis z matriky
  • Oznamovacia činnosť
  • Štatistické hlásenie

 

Obecné kompetencie

  • Overovanie listín
  • Overovanie podpisov
  • Podávanie sťažností a petícií
  • Správa cintorínov - prenájom hrobových miest
  • Evidencia obyvateľstva
  • Vyrúbenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Stavebný úrad v prenesenom výkone štátnej správy

  • Stavebné povolenia
  • Kolaudačné rozhodnutia
  • Ohlásenia drobných stavebných úprav
  • Ohlásenia drobných stavieb
  • Ohlásenia udržiavacích prác
  • Povolenia - reklamné plochy

 

Životné prostredie

  • Povolenie na výrub drevín
  • Súhlas na užívanie malých zdrojov znečistenia ovzdušia

 

Spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

  • Aktivačná činnosť
  • Dobrovoľnícka činnosť
  • Absolventská prax

 

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

č. 211/2000 je jednou z možností ako získavať informácie z prostredia orgánov verejnej správy.

Spôsob vybavenia žiadosti:

  • a) ústne - osobne, telefonicky
  • b) osobne nahliadnutím do príslušného spisu, umožnením vyhotovenia výpisu, opisu alebo kópie dokumentu, ak sú požadované informácie v elektronickej podobe, alebo umožnením ich skopírovania na technický nosič dát
  • c) písomne - oznámením poštou, faxom, elektronickou poštou (e-mail) alebo zaslaním vyhotovenej kópie, výpisu, nosiča dát

 

Žiadosť musí obsahovať:

  • a) komu je určená
  • b) meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu pobytu alebo sídlo
  • c) ktorých informácií sa týka
  • d) spôsob, akým sa sprístupnenie navrhuje
  • e) musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom
  • Spôsoby podania žiadosti
  • a) písomne ako poštovú zásielku na adresu: Obec Zalužice, 072 34 Zalužice 207
  • b) písomne osobným doručením do podateľne
  • c) faxom na čísle: 056/6471230
  • d) elektronickou poštou na adresu: podatelna@zaluzice.sk

 

Žiadosť sa vybavuje bez zbytočného odkladu najneskôr však do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti. V závažných prípadoch môže obec ako povinná osoba predĺžiť lehotu na vybavenie najviac však o 8 pracovných dní ( § 17 info zákona ). Predĺženie lehoty však povinná osoba musí oznámiť žiadateľovi bezodkladne pričom musí uviesť aj dôvody predĺženia lehoty.


 

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

webygroup
ÚvodÚvodná stránka