Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Optická trasa 0275KO Zalužice - 0118KO SobranceVytlačiť
 

LOGO MTELOznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou a oznámenie o vstupe na pozemok v súlade so Zákonom č. 351/2011 o elektronických komunikáciách.

V prílohách nájdete oznámenie o realizácií stavby verejnou vyhláškou a oznámenie o vstupe na pozemok + znázornenú situáciu plánovanej optickej trasy.


 
 

Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní - V-2019/48782-KaVytlačiť
 

Obec ZalužiceObec Zalužice ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa §37 a 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 15.5.2019 podal:

Ing. Matúš Roško, 07243 Gajdoš 234  
Dominika Rošková, 07243 Gajdoš 234

(ďalej len "stavebník), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 39, 39a a 66 stavebného zákona a § 4 a 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou vykanávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

na stavbu

Novostavba rodinného domu

(ďalej len "stavba") na pozemku registra "C" parc. č. 693/1 v katastralnom území Zalužice.

 

Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní - V-2019/48782-Ka - v priloženom dokumente.


 
 

Oznámenie o platnosti vyhradeného miesta Ochranné pásmo CHA Zemplínska šíravaVytlačiť
 

Obec ZalužiceAko dotknutá obec zverejňujeme oznámenie o vyhradení miesta v ochrannom pásme chráneného areálu Zemplínska šírava (3. stupeň ochrany v zmysle zákona) spolu s dokumentáciou týkajúcou sa miesta vyhradeného orgánom ochrany prírody "Ochranné pásmo CHA Zemplínska šírava".

 


 
 

Informácie pre chovateľov psovVytlačiť
 

psiV zmysle § 19 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o veterinárnej starostlivosti) informujeme občanov o povinnostiach vlastníkov, držiteľov a chovateľov psov.

Informácie nájdete v priloženom dokumente.


 
 

Plán udržateľnej mobility Košického krajaVytlačiť
 

Strategický dokumentPodľa §6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec informujeme občanov o zmene strategického dokumentu - plán udržateľnej mobility košického samosprávneho kraja. Verejnosť môže do strategického dokumentu nahliadnúť počas stránkových dňoch na obecnom úrade v Zalužiciach.

Oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“ je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostrediaSlovenskej republiky na adrese:  

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej- mobility-kosickeho-samospravneho-kraja 

resp. priamo na tomto linku - https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja


 
 

Oznámenie o spojení územného a stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadenie ústneho pojednávania Vytlačiť
 

Obec ZalužiceObec Zalužice ako stavebný úrad zverejňuje oznámie o spojení územného a stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadenie ústneho pojednávania. Celé znenie oznámenia v prílohe. 


 
 

Oznámenie o vyhradení miesta v ochrannom pásme chráneného areálu Zemplínska šíravaVytlačiť
 

Týmto zverejňujeme informáciu o  vyhradení miesta v ochrannom pásme chráneného areálu Zemplínska šírava. 

Viac informácií nájdete v priloženom dokumente a na úradnej tabuli obecného úradu.


 
 

Zápis do 1. ročníka ZŠ s MŠ ZalužiceVytlačiť
 

Zápis do 1. ročníka ZŠ s MŠ Zalužice

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Zalužice oznamuje, že

slávnostný zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2019/2020
sa uskutoční
dňa 8. apríla 2019 (pondelok) o 13:30 hod. v triede 2. ročníka.

Na zápis je potrebné doniesť: 
- rodný list dieťaťa
- občianský preukaz rodič
- preukaz zdravotnej poisťovne dieťať

Rodič, ktorý sa nemôže zúčastniť slávnostného zápisu, môže zapísať dieťa do 1. ročníka v pracovných dňoch od 1. apríla 2019 do 30. apríla 2019 na sekretariáte školy v čase od 09:00 - 15:00 hod.


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov (ZVPP) v spoločnom poľovnom revíri Zajac Zalužice uznanom rozhodnutím OÚ v Michalovciach, odbor PPLH pod číslom 98/01177-St zo dňa 15.04.1998.

Stretnutie účastníkov konania bude dňa
19.03.2019 t.j. v utorok o 14:00 hod. v knižnici - Veľké zalužice č.d. 66, 072 34 Zalužice

 

Bližšie informácie v priložených dokumentoch.


 
 

Verejná vyhláška - pozemkový a lesný odborVytlačiť
 

Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor upovedomuje účastníkov konania, dotknuté orgány a organizácie o začatí konania vo veci poverenia účastníka konania alebo poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa §24 ods. 1 a §26 podľa §13, ods. 5 písm. b/ zákona o poľovníctve v uznanom poľovnom revíri Zajac Zalužice,


 
 

Verejná vyhláška - colný úradVytlačiť
 

Colný úrad Michalovce v súlade s ust. §35 zákona č. 563/2009 o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 563/2009 Z.z.) oznamuje subjektu Eduard Yosnash, trvale bytom 072 34 Zalužice 160 uloženie písomnosti zn 692918/2018 na Colnom úrade Michalovce, Plynárenská č. 4, 071 01 Michalovce, oddelenie právne.


 
 

Zrušenie predajne zahradnej techniky Makita-Dolmar Vytlačiť
 

Zrušenie predajne zahradnej techniky Makita-Dolmar Dňa 15.2.2019 bude zrušená predajňa záhradnej techniky Makita-Dolmar.

Miesto, osoba, kde sa budú vybavovať reklamácie výrobkov zakúpených v predajni do 14.2.2019

Ing. Valentín Galenko, Veľké Zalužice 393, 072 34 Zalužice, tel. 0905 603 024


 
 

VOĽBY DO EUROPARLAMENTU 2019Vytlačiť
 

VOĽBY DO EUROPARLAMENTU 2019

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a §20 a §86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky:

voľby do Europského parlamentu

25. mája 2019 (sobota) od 07:00 do 22:00

Informácie pre voličov nájdete v priloženom dokumente.

Emailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  podatelna@zaluzice.sk 

Emailová adresa pre žiadosti o hlasovacie preukazy
  podatelna@zaluzice.sk

Bližšie informácie - MINISTERSTVO VNÚTRA


 
 

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnach odpadov v Záujmovom združení spoločenstva obcí mikroregiónu Juh ŠíravyVytlačiť
 

Plagát BRKOCieľom projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) na území piatich obcí patriacich do Záujmového združenia spoločenstva obcí mikroregiónu "Juh Šíravy". Tento cieľ sa dosiahne vybavením všetkých domácností v obciach združenia kompostérmi určenými na kompostovanie BRKO produkovaného v domácnostiach a vybavením obcí samotnými kompostérmi určenými na kompostovanie BRKO vzniknutého pri údržbe obecnej zelene.


 
 

Daňové priznaniaVytlačiť
 

Daňové priznaniaPripomíname občanom, že pokiaľ nadobudli v roku 2018 nehnuteľnosť v katastrálnom území obce Zalužice je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Taktiež pokiaľ ste si kúpili psíka a má viac ako 6 mesiacov je potrebné podať priznanie k dani za psa. To sa týka aj prípadu ak ste o psíka prišli.

Tieto daňové priznania je potrebné podať na obecnom úrade do 31.1.2019.


 
 

VOĽBY 2019 - Prezidentské voľbyVytlačiť
 

VOĽBY 2019 - Prezidentské voľby

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a §20, § 106 ods. 1 a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky voľby prezidenta Slovenskej republiky na dňa:


1. kolo - 16. marca 2019 (sobota) od 07:00 - 22:00

2. kolo - 30. marca 2019 (sobota) od 07:00 - 22:00

 

Volebný okrsok č.1 sa bude nachádzať v kultúrnom dome v Zalužiciach, Zalužice 207 Volebný okrsok č.2 sa bude nachádzať v komunitnom centre v Zalužiciach, Zalužice 66

Emailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  podatelna@zaluzice.sk 

Emailová adresa pre žiadosti o hlasovacie preukazy
  podatelna@zaluzice.sk 

Informácie pre voličov, zoznam kandidátov na prezidenta SR a ďalšie dokumenty týkajúce sa volieb prezidenta Slovenskej republiky nájdete v tomto článku v jednotlivých prílohach.

Bližšie informácie - MINISTERSTVO VNÚTRA

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY


 
 

NOVÝ OBECNÝ ÚRAD OTVORENÝVytlačiť
 

NOVÝ OBECNÝ ÚRAD OTVORENÝS radosťou oznamujeme občanom, že od 19.12. je obecný úrad presťahovaný do nových priestorov na adrese Zalužice 270 (bývalá materská škola). Prosíme však občanov o ústretovosť a pochopenie, že pár najbližší dní bude obecný úrad fungovať v obmedzenej prevádzke. Veríme, že OcÚ bude schopný plnej prevádzky do pár dní. Tešíme sa na Vašu návštevu.


 
 

Rozhodnutie zo zisťovacieho konaniaVytlačiť
 

Okresný úrad MIchalovceOkresný úrad M i c h a l o v c e , Odbor starostlivosti o životné prostredie (OU
Michalovce)
,

ktorý je podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k) v spojení s 53 ods. 1 písm. c), § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA) príslušným orgánom štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie, na základe oznámenia o strategickom dokumente

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Klokočov“,

ktoré predložil obstarávateľ Obec
Klokočov, obecný úrad 54, 072 31 Vinné, IČO: 00325309

v y d á v a

po ukončení zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 5, 6 „zákona EIA“ toto rozhodnutie:
strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Klokočov“

s a      n e b u d e     p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
 

Viac informácií nájdete v priloženom dokumente.


 
 

Rozhodnutie o povolení časti vodnej stavy: Kanalizácia obce ZalužiceVytlačiť
 

Obec ZalužiceZverejňujeme rozhodnutie o povolení časti vodnej stavy: Kanalizácia obce Zalužice. 


 
 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a o zvolaní ústneho konania a miestneho šetrenia - Kanalizácia obce ZalužiceVytlačiť
 

KolaudáciaOznamujeme informáciu o začatí kolaudačného konania a o zvolaní ústneho konania a miestneho šetrenia - Kanalizácia obce Zalužice.

Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutoční 25.10.2018 (štvrtok) o 9:00 hod. so stretnutím na Obecnom úrade v Zalužiciach a s pokračovaním na mieste stavby.

Viac informácií nájdete v priloženom dokumente.


 
 

Územné rozhodnutie - Optická trasa 0275KO Zalužice - 0118KO SobranceVytlačiť
 

Optický kábelTýmto zverejňujeme územné rozhodnutie o rozhodnutí umiestnenia stavby Optická trasa 0275KO Zalužice - 0118KO Sobrance pre spoločnosť Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, ktorého zastupuje M-TEL s.r.o., Južná triea 74, 040 01 Košice

Pripájame dokument s bližšími informáciami.


 
 

Zasadnutie komisie kultúry, športu a mládežeVytlačiť
 

Zasadnutie komisie kultúry, športu a mládežeV pondelok ráno (17.9.) krátko pred začiatkom jednotlivých stretnutí v rámci projektu: "Skrášlime si svoj nový obecný úrad?" zasadala komisia kultúry, športu a mládeže. Hlavným bodom stretnutia bol práve pripravovaný projekt TU Košice a Stredoeurópskej univerzity v Budapešti a najbližšie plánované podujatia do konca mesiaca október. 


 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018Vytlačiť
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018 boli vyhlásené voľby do orgánov samosprávy obcí na deň 10. november 2018

 

V článku pripájame aj informáciu pre voliča o práve voliť a práve byť volený.

 

Podľa ustanovenia §171 ods. 9 a §176 ods. 8 zákona č.180/2014 Z. z, o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a dopĺnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec Zalužice zverejňuje:
počet obyvateľov - 1175 obyvateľov,
počet volebných obvodov v počte 1,
počet volebných okrskov v počte 2,
počet poslancov obecného zastupiteľstva v počte 7

Volebný okrsok č.1 sa bude nachádzať v kultúrnom dome v Zalužiciach, Zalužice 207
Volebný okrsok č.2 sa bude nachádzať v komunitnom centre v Zalužiciach, Zalužice 66

Emailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: podatelna@zaluzice.sk

Zapisovateľkou miestnej volebnej komisie je p. Ing. Anna Vasiľová. Kontaktný údaj na zapisovateľku miestnej volebnej komisie je - info@zaluzice.sk


 
 

Zasadnutie komisie kultúry, športu a mládežeVytlačiť
 

Zasadnutie komisie kultúry, športu a mládežeVo štvrtok (7.6.) o 7:00 hod. sa v kancelárií starostu obce uskutočnilo zasadnutie komisie kultúry, športu a mládeže.


 
 

Verejné zhromaždeniaVytlačiť
 

Verejné zhromaždenieV pondelok (14.5.) o 18:00 hod v kultúrnom dome v časti Malé Zalužice.

V stredu (16.5.) o 18:00 v komunitnom centre v časti Veľké Zalužice. 

Občania sa mali možnosť spýtať starostu a poslancov obecného zastupiteľstva na akékoľvek otázky týkajúce sa obce a jej činnosti.

Verejné zhromaždenieVerejné zhromaždenieVerejné zhromaždenie


 
 

Oznam o prebiehajúcich prácach GKÚ v teréneVytlačiť
 

GKUOznamujeme občanom, že v mesiacoch máj až august 2018 prebehne v našej obci miestne prešetrovanie objektov ZBGIS terennými pracovníkmi.

 


 
 

Zasadnutie komísie pre kultúru, šport a mládež a komisie pre životné prostredie a výstavbuVytlačiť
 

Zasadnutie komísie pre kultúru, šport a mládežV pondelok 9.4. o 7:15 sa uskutočnilo zasadnutie komisie kultúry, športu a mládeže, ktorej predsedá p. Anna Belasová a v rovnaký deň o 16:00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie komisie pre životné prostredie a výstavbu, ktorej predsedá Ing. Rastislav Vojna.

 

Zasadnutie komísie pre kultúru, šport a mládežZasadnutie komísie pre kultúru, šport a mládežZasadnutie komísie pre kultúru, šport a mládežZasadnutie komísie pre kultúru, šport a mládežZasadnutie komísie pre kultúru, šport a mládežZasadnutie komísie pre kultúru, šport a mládež

 

Zasadnutie komísie pre výstavbu a životné prostredieZasadnutie komísie pre výstavbu a životné prostredieZasadnutie komísie pre výstavbu a životné prostredie


 
 

Oznámenie o vykonávaní vonkajšej inšpekcie VTL plynovodovVytlačiť
 

PlynovodV mesiaci apríl až jún budú pracovníci spoločnosti Corrocont Group vykonávať vonkajšiu inšpekciu VTL plynovodov správe a vlastníctve PDS v úseku Šamudovce - Sobrance.

Pripájame dokument o tomto ozname.


 
 

Strategický dokument - Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja - zmenaVytlačiť
 

KSK logoInformujeme verejnosť o zmene strategického dokumentu. Bližšie informácie o tom kedy je možné do strategického dokumentu nahliadnuť, robiť si z neho odpis, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie nájdete v priloženom dokumente.

 

 


 
 

Diaľnica D1 Pozdišovce - Št. hranica SR/UA Vytlačiť
 

ministerstvo-zivotnehoprostredia-sr.jpgInformujeme verejnosť o doručení oznámenia o zámere navrhovanej činnosti - Diaľnica D1 Pozdišovce - Št. hranica SR/UA.

Informáciu o jeho zverejnení nájdete na webovom sídle MŽP SR na adrese:

enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d1-pozdisovce-st-hranica-sr-ua

Pripájame dokument - Dialnica D1 Pozdišovce - Št. hranica SR/UA - Rozsah hodnotenia


 
 

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020Vytlačiť
 

KSK logoZverejňujeme dokument - Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020


 
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

5. zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

5. zasadnutie obecného zastupiteľstva9.9.2019 (pondelok) o 15:30 hod. sa začalo 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Pozvánku, dochádzku poslancov a jednotlivé uznesenia nájdete v sekcií:

> Povinné zverejňovanie > Zasadnutia a uznesenia OZ


 
 

4. zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

4. zasadnutie obecného zastupiteľstva4. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 26.8. na miestnom obecnom úrade.

 

Pozvánku na toto zasadnutie nájdete v prílohe.

 

Pozvánku, dochádzku poslancov a jednotlivé uznesenia nájdete v sekcií:

> Povinné zverejňovanie > Zasadnutia a uznesenia OZ


 
 

3. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce ZalužiceVytlačiť
 

3. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce ZalužiceDňa 3. júna 2019 (pondelok) o 15:30 hod. sa uskutoční 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Zalužice. Navrhovaný program nájdete v priloženej pozvánke.


 
 

2. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce ZalužiceVytlačiť
 

2. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Zalužice25.2. (pondelok) o 15:30 hod. sa uskutočnilo 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Zalužice.


 
 

Ustanovujúce obecné zastupiteľstvoVytlačiť
 

Ustanovujúce obecné zastupiteľstvoV pondelok (3.12.) sa uskutočnilo ustanovujúce obecné zastupiteľstvo kde staro-nový starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva zložili slávnostný sľub.

Prinášame Vám niekoľko fotografií z tohto ustanovujúceho zastupiteľstva.


 
 

24. zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

OZV pondelok 15.10. sa uskutočnilo v poradí už 24. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré zároveň bolo posledným zasadnutím v tomto volebnom období. Zasadnutie sa po prvý krát uskutočnilo v priestoroch zrekonštruovaného nového obecného úradu.

Keďže stretnutie bolo posledným zasadnutím, starosta sa rozhodol udeliť poslancom za ich prácu pamätné plakety.

Pozvánka s jednotlivými bodmi zasadnutia sa nachádza v sekcií Povinné zverejňovanie -> Zasadnutia a uznesenia OZ, prípadne na tomto linku - Zasadnutie OZ 15.10.2018

 


 
 

23. zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

23. zasadnutie obecného zastupiteľstvaV pondelok 27.8.2018 o 15:30 hod. sa uskutočnilo už 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva.

O 15:00 hod. sa zišli poslanci obecného zastupiteľstva spoločne so starostom obce pri budove nového obecného úradu na kontrolnom dni.

Pozvánku na toto zasadnutie nájdete v sekcií "Zasadnutia a uznesenia OZ", resp. v priloženom dokumente.


 
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

21. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce ZalužiceV pondelok (14.5.) o 16:00 hod. sa uskutočníilo 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Zalužice.

Pozvánka na toto zasadnutie nájdete v sekcií - Zasadnutia a uznesenia OZ


 
 

20. zasadnutie obecného zastupiteľstva Vytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo V pondelok (26.2.) o 15:30 hod. sa uskutočnilo 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Uznesenia, dochádzku poslancov a pozvánku nájdete aj v sekcií Zasadnutia a uznesenia OZ

 

 

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo


 
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

Zasadnutie OZ ZalužicePráve sa začalo posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto kalendárnom roku.

Prikladáme pozvánku na toto zastupiteľstvo.


 
 

Verejné vyhlášky

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Orange logoOptická trasa 0275KO Zalužice - 0118KO Sobrance

Ústne pojednávanie bude 10.7.2018 o 9:00 hod. na Mestskom úrade v Michalovciach


 
 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka